คลังเก็บป้ายกำกับ: สินส่วนตัว

การบรรยาย วิชาครอบครัว วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

สินส่วนตัว มาตรา 1471 (3) ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดก หรือ การให้โดยเสน่หา

.

การให้โดยเสน่หานั้นแตกต่างจากการให้รางวัลตามคำมั่นโฆษณาจะให้รางวัลในเมื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตาม มาตรา 362 เช่น รางวัลนำจับคนร้าย

หรือคำมั่นโฆษณาจะให้รางวัลในการประกวดชิงรางวัลตาม มาตรา 365 เช่น แข่งประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ซึ่งกรณีทั้งสองกรณีนี้ ผู้จะได้รางวัลจะต้องทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นการตอบแทน ต่างจากการให้โดยเสน่หาที่ผู้รับไม่มีหน้าที่ต้องทำสิ่งใดตอบแทน เพราะฉะนั้นรางวัลที่ได้รับมาจึงเป็น “สินสมรส”

สามีนำที่ดินสินส่วนตัวไปจำนองประกันหนี้เงินกู้ หากต่อมาภริยาร่วมผ่อนชำระด้วย จะทำให้ที่ดินดังกล่าวเป็นสินสมรสหรือไม่

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1471 
วางหลักว่า สินส่วนตัวได้แก่ทรัพย์สิน
(1) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส

ที่ดินพิพาทเป็นสินส่วนตัวของสามี เมื่อสามีนำที่ดินดังกล่าวไปจดทะเบียนจำนองประกันหนี้เงินกู้ของตน โดยมีภริยาร่วมผ่อนชำระด้วย ถือว่าการช่วยผ่อนชำระนั้นเป็นเพียงการช่วยชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สามีเท่านั้น ดังนี้ ที่ดินสินส่วนตัวของสามีจึงยังคงเป็นสินส่วนตัวอยู่ดังเดิม ไม่กลับกลายเป็นสินสมรสแต่อย่างใด

คำพิพากษาฎีกาที่ 3943/2561 การที่ผู้ร้องซื้อที่ดินพิพาทแล้วจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินพิพาทก่อนที่ผู้ร้องกับจำเลยจะจดทะเบียนสมรสกัน ย่อมถือได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์สินที่ผู้ร้องมีอยู่ก่อนสมรสและเป็นสินส่วนตัวของผู้ร้อง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1471 (1) ส่วนการที่ต่อมาผู้ร้องนำที่ดินพิพาทที่ซื้อได้กรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของไปจดทะเบียนจำนองประกันหนี้เงินกู้ก็เป็นสิทธิที่ผู้ร้องสามารถทำได้ และการที่จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นภริยาจะร่วมผ่อนชำระด้วยก็เป็นเพียงการช่วยชำระหนี้เงินกู้ให้แก่ผู้ร้องเท่านั้น กรณียังถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของร่วมกับผู้ร้องในที่ดินพิพาท 

บ้านพิพาทบนที่ดินพิพาทเป็นบ้านตึกสองชั้นที่ก่อสร้างขึ้นใหม่แทนบ้านหลังเดิมที่เป็นบ้านตึกชั้นเดียว แต่ยังคงใช้เลขที่บ้านเดิม และด้วยเงินที่ได้มาระหว่างสมรสของผู้ร้องกับจำเลยที่ 1 และผู้ร้องกับจำเลยที่ 1 ใช้บ้านหลังดังกล่าวเป็นที่อยู่อาศัยร่วมกัน พฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าบ้านพิพาทก่อสร้างขึ้นโดยได้รับความยินยอมและอยู่ในความรู้เห็นของผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินพิพาท อันถือได้ว่าเข้าข้อยกเว้นในกรณีที่ผู้มีสิทธิในที่ดินของผู้อื่นใช้สิทธิปลูกสร้างไว้ในที่ดินนั้น ตาม ป.พ.พ. มาตรา 146 และไม่ถือว่าบ้านพิพาทเป็นทรัพย์ส่วนควบของที่ดินอันตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องแต่ผู้เดียว ตาม ป.พ.พ. มาตรา 144 หากแต่บ้านพิพาทเป็นสินสมรสไม่ใช่สินส่วนตัว จึงยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันของจำเลยที่ 1 กับผู้ร้อง 

สามีได้รับการยกให้เเละได้ครอบครองที่ดินมาก่อนจดทะเบียนสมรส แต่จพง.ที่ดินได้ออกโฉนดให้หลังจากจดทะเบียนสมรส ที่ดินนั้นเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรส

ป.พ.พ. มาตรา 1471 (1) วางหลักว่า สินส่วนตัวได้แก่ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส เเละ มาตรา
มาตรา 1474 (1) วางหลักว่า สินสมรสได้แก่ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส

เมื่อผู้ตายได้รับการยกให้ที่ดินพิพาทจากบิดามารดาเเละได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินนั้นมากว่า 40 ปีเเล้ว ที่ดินนั้นย่อมเป็นทรัพย์สินที่ผู้ตายมีอยู่ก่อนสมรส อันเป็นสินส่วนตัวของผู้ตายตามป.พ.พ.มาตรา 1471 (1) แม้เจ้าพนักงานที่ดินได้ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ตายภายหลังจากผู้ตายจดทะเบียนสมรสกับภริยาเเล้วก็ตาม ก็ไม่มีผลให้ที่ดินดังกล่าวกลายเป็นสินสมรสตามมาตรา 1474 (1) เเต่อย่างใด

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2851/2561 ผู้ตายได้รับการยกให้ที่ดินพิพาทจากบิดามารดา ทำให้ผู้ตายมีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินเพียงผู้เดียว อีกทั้งผู้ตายได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทมากว่า 40 ปี อันเป็นเวลาก่อนที่ผู้ตายได้อยู่กินและจดทะเบียนสมรสกับผู้ร้องสอด ที่ดินพิพาทจึงเป็นทรัพย์สินที่ผู้ตายมีอยู่ก่อนสมรส เป็นสินส่วนตัวของผู้ตายตาม ป.พ.พ. มาตรา 1471 (1) แม้เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ตายหลังจากผู้ตายจดทะเบียนสมรสกับผู้ร้องสอดแล้ว ก็ไม่มีผลทำให้ที่ดินพิพาทซึ่งเป็นสินส่วนตัวของผู้ตายกลับกลายเป็นทรัพย์สินที่ผู้ตายได้มาในระหว่างสมรสอันจะเป็นสินสมรสตาม ป.พ.พ. มาตรา 1474 (1) เมื่อที่ดินพิพาทเป็นสินส่วนตัวของผู้ตาย ผู้ตายจึงมีสิทธิทำพินัยกรรมยกที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยได้