คลังเก็บป้ายกำกับ: สินสมรส

การบรรยาย วิชาครอบครัว วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

สินส่วนตัว มาตรา 1471 (3) ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดก หรือ การให้โดยเสน่หา

.

การให้โดยเสน่หานั้นแตกต่างจากการให้รางวัลตามคำมั่นโฆษณาจะให้รางวัลในเมื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตาม มาตรา 362 เช่น รางวัลนำจับคนร้าย

หรือคำมั่นโฆษณาจะให้รางวัลในการประกวดชิงรางวัลตาม มาตรา 365 เช่น แข่งประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ซึ่งกรณีทั้งสองกรณีนี้ ผู้จะได้รางวัลจะต้องทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นการตอบแทน ต่างจากการให้โดยเสน่หาที่ผู้รับไม่มีหน้าที่ต้องทำสิ่งใดตอบแทน เพราะฉะนั้นรางวัลที่ได้รับมาจึงเป็น “สินสมรส”

สามีได้รับการยกให้เเละได้ครอบครองที่ดินมาก่อนจดทะเบียนสมรส แต่จพง.ที่ดินได้ออกโฉนดให้หลังจากจดทะเบียนสมรส ที่ดินนั้นเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรส

ป.พ.พ. มาตรา 1471 (1) วางหลักว่า สินส่วนตัวได้แก่ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส เเละ มาตรา
มาตรา 1474 (1) วางหลักว่า สินสมรสได้แก่ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส

เมื่อผู้ตายได้รับการยกให้ที่ดินพิพาทจากบิดามารดาเเละได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินนั้นมากว่า 40 ปีเเล้ว ที่ดินนั้นย่อมเป็นทรัพย์สินที่ผู้ตายมีอยู่ก่อนสมรส อันเป็นสินส่วนตัวของผู้ตายตามป.พ.พ.มาตรา 1471 (1) แม้เจ้าพนักงานที่ดินได้ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ตายภายหลังจากผู้ตายจดทะเบียนสมรสกับภริยาเเล้วก็ตาม ก็ไม่มีผลให้ที่ดินดังกล่าวกลายเป็นสินสมรสตามมาตรา 1474 (1) เเต่อย่างใด

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2851/2561 ผู้ตายได้รับการยกให้ที่ดินพิพาทจากบิดามารดา ทำให้ผู้ตายมีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินเพียงผู้เดียว อีกทั้งผู้ตายได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทมากว่า 40 ปี อันเป็นเวลาก่อนที่ผู้ตายได้อยู่กินและจดทะเบียนสมรสกับผู้ร้องสอด ที่ดินพิพาทจึงเป็นทรัพย์สินที่ผู้ตายมีอยู่ก่อนสมรส เป็นสินส่วนตัวของผู้ตายตาม ป.พ.พ. มาตรา 1471 (1) แม้เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ตายหลังจากผู้ตายจดทะเบียนสมรสกับผู้ร้องสอดแล้ว ก็ไม่มีผลทำให้ที่ดินพิพาทซึ่งเป็นสินส่วนตัวของผู้ตายกลับกลายเป็นทรัพย์สินที่ผู้ตายได้มาในระหว่างสมรสอันจะเป็นสินสมรสตาม ป.พ.พ. มาตรา 1474 (1) เมื่อที่ดินพิพาทเป็นสินส่วนตัวของผู้ตาย ผู้ตายจึงมีสิทธิทำพินัยกรรมยกที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยได้