การบรรยายเนติฯ วิชา ครอบครัว ครั้งที่ 3 ท่านอาจารย์ประสพสุข บุญเดช ได้พูดถึงประเด็นที่น่าสนใจไว้ดังนี้

Spread the love

ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไม่ได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1451 แต่ทั้งนี้ต้องเป็นการรับบุตรบุญธรรมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตาม 1598/19 ที่วางหลักว่า ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีและต้องมีอายุแก่กว่าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อยสิบห้าปี และต้องมีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมด้วยจึงจะสมบูรณ์ ตามมาตรา 1598/27 แต่กฎหมายห้ามบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมสมรสกันเพราะว่าบุคคลทั้งสองคนมีฐานะเป็นบิดามารดาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ถ้าสมรสกันก็กระทบกระเทือนความรู้สึกทางขนบธรรมเนียมประเพณี แต่อย่างไรก็ดีการที่บุตรบุญธรรมจดทะเบียนสมรสกับผู้รับบุตรบุญธรรม บุคคลทั้งสองคนไม่มีความสัมพันธ์ในทางสายโลหิต เมื่อไม่มีเหตุผลทางการแพทย์ว่าบุตรที่เกิดมาจะมีสุขภาพไม่สมบูรณ์และไม่น่าจะถึงกับขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เพราะฉะนั้นกฎหมายก็มีเพียงแต่ ป.พ.พ. มาตรา 1598/32 บัญญัติว่า การรับบุตรบุญธรรมย่อมเป็นอันยกเลิกเมื่อมีการสมรสฝ่าฝืนมาตรา 1451 เพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่า หากผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมฝ่าฝืนสมรสกัน การสมรสนั้นสมบูรณ์ มีผลเพียงการรับบุตรบุญธรรมย่อมเป็นอันยกเลิกไป เช่น ผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมจดทะเบียนสมรสกัน พอลงมาจากที่ว่าการอำเภอ ปรากฏว่าผู้รับบุตรบุญธรรมถูกรถชนตาย เช่นนี้ บุตรบุญธรรมก็รับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรมได้ในฐานะคู่สมรสอย่างเดียว จะรับสองฐานะไม่ได้