ประเด็น : หุ้นส่วนที่ลงหุ้นด้วยแรงงาน ตอนเลิกห้างไม่มีสิทธิได้รับคืนทุน ฎีกา 4749/2559 ป.พ.พ. มาตรา 1061,1062

Spread the love

คําพิพากษาฎีกาที่ 4749/2559 ที่โจทก์ฎีกาขอให้คืนทุนนั้น โจทก์เป็นหุ้นส่วนที่ลงหุ้นด้วยแรงงานเท่านั้น ไม่ได้มีเงินมาลงทุน และในสัญญาข้อตกลงร่วมทำผลประโยชน์ดังกล่าวก็มิได้บอกว่าจะแบ่งทุนหรือตีราคาค่าแรงงานเป็นทุนเพื่อคืนให้แก่โจทก์ เมื่อห้างหุ้นส่วนเลิกกัน โจทก์จึงไม่มีสิทธิขอคืนทุนพร้อมดอกเบี้ย (ฎ.817/2476 วินิจฉัยแนวเดียวกัน)