ชายอื่นมาล่วงเกินภริยาในทำนองชู้สาวขณะที่ยังเป็นสามีภริยากัน หลังจากนั้นได้หย่ากัน อดีตสามีจะฟ้องชายผู้ซึ่งล่วงเกินอดีตภริยาให้จ่ายค่าทดแทนตามป.พ.พ. มาตรา 1523 วรรคสอง ได้หรือไม่

Spread the love

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1523 วรรคสอง วางหลักว่า สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้ และภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้

หลักเกณฑ์ มาตรา 1523 วรรคสอง
1. ชายและหญิง เป็นสามีภริยากันโดยชอบด้วยกฎหมาย และ
2. มีผู้ล่วงเกินภริยาในทำนองชู้สาว

สิทธิการฟ้องเรียกค่าทดแทนของชายผู้เป็นสามีเกิดมีขึ้นตั้งแต่ขณะที่ชายอื่นกระทำการล่วงเกินในทำนองชู้สาวภริยาแล้ว การที่สามีมาฟ้องเรียกค่าทดแทนจากชายอื่นภายหลังการจดทะเบียนหย่าย่อมสามารถกระทำได้เพราะสิทธิในการฟ้องเรียกค่าทดแทนของสามีมิได้หมดสภาพหรือถูกลบล้างเพราะการหย่า

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2590/2561 บทบัญญัติ มาตรา 1523 วรรคสอง แห่ง ป.พ.พ. ให้สามีมีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากผู้ที่ล่วงเกินภริยาไปในทางชู้สาวได้ แม้ภริยาสมัครใจหรือยินยอมให้ล่วงเกินไปในทำนองชู้สาว สามีก็มีสิทธิฟ้องเรียกค่าทดแทนตามวรรคสองนี้ได้ เพราะการฟ้องเรียกค่าทดแทนตามวรรคสองนี้เป็นสิทธิของสามีโดยเฉพาะและสิทธิในการฟ้องของสามีย่อมเกิดขึ้นตั้งแต่ขณะที่มีการล่วงเกินในทางชู้สาวกัน จำเลยที่ 2 มีความสัมพันธ์กับจำเลยที่ 1 ทางชู้สาวอันเป็นการล่วงเกินในทางชู้สาวต่อจำเลยที่ 1 ในขณะที่จำเลยที่ 1 ยังเป็นกริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ สิทธิของโจทก์ตามบทบัญญัติดังกล่าวย่อมเกิดมีขึ้นตั้งแต่ขณะที่ยังไม่มีการหย่า แม้ภายหลังมีการจดทะเบียนหย่ากันแล้ว สิทธิในการฟ้องก็หาได้หมดสภาพ หรือถูกลบล้างตามไปด้วยไม่ โจทก์มีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากจำเลยที่ 2 ได้ตามบทบัญญัติดังกล่าว

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4261/2560 วินิจฉัยแนวเดียวกัน