บิดาไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีอำนาจฟ้องเรียกค่าขาดไร้อุปการะและค่าปลงศพจากผู้ทำละเมิดให้บุตรถึงแก่ความตายหรือไม่

Spread the love

ป.พ.พ. มาตรา 1649 วางหลักว่า ถ้าผู้ตายมิได้ตั้งผู้จัดการมรดกหรือบุคคลใดไว้ให้เป็นผู้จัดการทำศพ หรือทายาทมิได้มอบหมายตั้งให้บุคคลใดเป็นผู้จัดการทำศพ บุคคลผู้ได้รับทรัพย์มรดกโดยพินัยกรรมหรือโดยสิทธิโดยธรรมเป็นจำนวนมากที่สุด เป็นผู้มีอำนาจและตกอยู่ในหน้าที่ต้องจัดการทำศพ

มาตรา 1563 วางหลักว่า บุตรจำต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา โดยบุตรเเละบิดามารดานั้นต้องเป็นบุตรเเละบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น  

เมื่อบุตรผู้ถูกทำละเมิดให้ถึงแก่ความตายมิใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาเเล้ว บุตรจึงไม่มีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดาตามมาตรา 1563 บิดาจึงไม่อาจฟ้องเรียกค่าขาดไร้อุปการะจากผู้ทำละเมิดให้บุตรของตนถึงแก่ความตายได้

อีกทั้งเมื่อเป็นเพียงบิดาไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งบุตรผู้ตายไม่ได้ทำพินัยกรรมตั้งเป็นผู้จัดการมรดกหรือผู้จัดการทำศพ เเละบิดาไม่ชอบด้วยกฎหมายนี้ก็ไม่มีสิทธิรับมรดกของผู้ตายตามมาตรา 1629 (2) จึงไม่เป็นผู้ได้รับทรัพย์มรดกโดยพินัยกรรมหรือโดยสิทธิโดยธรรมเป็นจำนวนมากที่สุด บิดาจึงไม่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการทำศพผู้ตายตามมาตรา 1649 ดังนั้น บิดาไม่ชอบด้วยกฎหมายย่อมไม่อาจฟ้องเรียกค่าปลงศพจากผู้ทำละเมิดให้บุตรถึงแก่ความตาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7116/2560 โจทก์ที่ 1 เป็นเพียงบิดาของผู้ตายโดยพฤตินัย มิใช่บิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย โจทก์ที่ 1 ไม่อาจยกเรื่องธรรมเนียมความเชื่อในท้องถิ่นมาเป็นข้อยกเว้นบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1547 ผู้ตายซึ่งเป็นบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ที่ 1 จึงไม่มีหน้าที่ต้องอุปการะโจทก์ที่ 1ผู้ตายมิได้ทำพินัยกรรมตั้งโจทก์ที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกหรือผู้จัดการทำศพ รวมทั้งโจทก์ที่ 1 มิใช่เป็นผู้ได้รับทรัพย์มรดกโดยพินัยกรรมหรือโดยสิทธิโดยธรรมจากผู้ตายเป็นจำนวนมากที่สุด โจทก์ที่ 1 จึงไม่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำศพผู้ตาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1649