หุ้นส่วนจำกัดความรับผิดมีสิทธิฟ้องขอให้เลิกห้างหุ้นส่วนจำกัดและจัดการชำระบัญชีหรือไม่

Spread the love

เนื่องจากบทบัญญัติในส่วนของห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่ได้กล่าวถึงในเรื่องว่า หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดมีสิทธิขอเลิกห้างฯ ได้หรือไม่ จึงต้องนำบทบัญญัติในเรื่องการเลิกห้างฯ ของห้างหุ้นส่วนสามัญมาใช้บังคับตามที่ป.พ.พ. มาตรา 1080 บัญญัติไว้ ประกอบกับมาตรา 1057 ได้วางหลักไว้ว่า หุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งย่อมมีสิทธิร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเลิกห้างฯได้ ถ้ามีเหตุตามที่กำหนดไว้ในมาตรานี้ อาทิ (3) เมื่อมีเหตุอื่นใด ๆ ทำให้ห้างหุ้นส่วนนั้นเหลือวิสัยที่จะดำรงคงอยู่ต่อไปได้ ดังนั้น หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดจึงมีสิทธิฟ้องขอให้ศาลสั่งเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัดและจัดการชำระบัญชีได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 734/2561 จำเลยที่ 2 ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการห้างฯ จำเลยที่ 1 ได้กระทำล่วงละเมิดบทบังคับอันเป็นข้อสาระสำคัญซึ่งสัญญาหุ้นส่วนกำหนดไว้แก่โจทก์ทั้งสี่โดยจงใจ มีเหตุทำให้ห้างหุ้นส่วนนั้นเหลือวิสัยที่จะดำรงอยู่ต่อไปได้ แต่เมื่อบทบัญญัติในเรื่องห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่ได้กล่าวถึงว่าหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดมีสิทธิขอเลิกห้างฯ ได้หรือไม่ จึงต้องนำบทบัญญัติในเรื่องการเลิกห้างฯ ของห้างหุ้นส่วนสามัญมาใช้บังคับตามที่มาตรา 1080 บัญญัติไว้ และมีผลให้หุ้นส่วนคนใดอาจร้องขอให้ศาลสั่งเลิกห้างฯ ตามมาตรา 1057 (3) ได้ โจทก์ทั้งสี่เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด ย่อมมีอำนาจฟ้องขอเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเลยที่ 1 และจัดการชำระบัญชีได้

คำพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้วินิจฉัยแนวเดียวกัน 680/2551

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1057 วางหลักว่า ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดร้องขอเมื่อมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังจะกล่าวต่อไปนี้ ศาลอาจสั่งให้ห้างหุ้นส่วนสามัญเลิกกันเสียก็ได้ คือ…
(3) เมื่อมีเหตุอื่นใด ๆ ทำให้ห้างหุ้นส่วนนั้นเหลือวิสัยที่จะดำรงคงอยู่ต่อไปได้

มาตรา 1080 วรรคหนึ่ง วางหลักว่า  บทบัญญัติว่าด้วยห้างหุ้นส่วนสามัญข้อใด ๆ หากมิได้ยกเว้นหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปโดยบทบัญญัติแห่งหมวด 3 นี้ ท่านให้นำมาใช้บังคับแก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดด้วย